Duurzaam beleggen

De afweging ‘of Environmental, Social and Governance (ESG) rendement mag kosten’ is inmiddels achterhaald: aangetoond is dat ESG in het algemeen niet ten koste gaat van rendement. Sterker nog: het blijkt dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord opereren het financieel ook beter doen. De aanstaande klimaattransitie introduceert veel risico’s, daardoor krijgt vooral de ‘E’ ook bij pensioenfondsen nu hoge prioriteit.

Duurzaam beleggen

De afweging ‘of Environmental, Social and Governance (ESG) rendement mag kosten’ is inmiddels achterhaald: aangetoond is dat ESG in het algemeen niet ten koste gaat van rendement. Sterker nog: het blijkt dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord opereren het financieel ook beter doen. De aanstaande klimaattransitie introduceert veel risico’s, daardoor krijgt vooral de ‘E’ ook bij pensioenfondsen nu hoge prioriteit.

Pensioenfondsen willen hun deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Terecht polsen pensioenfondsen vaak hun deelnemers. Uit deelnemersonderzoeken blijkt ook steeds vaker dat deelnemers juist duurzaam willen beleggen. 

Alle reden om nog verdere stappen te zetten. Een van de eerste stappen in het proces van ESG-aanscherping behelst typisch het vaststellen van focus, bijvoorbeeld met gebruik van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Afhankelijk van fondsidentiteit en prioriteiten kiest een fonds bijvoorbeeld voor thema’s Health (SDG 3) en Climate (SDG 13).

Veel fondsen beginnen initieel met uitsluiting. Uitsluiting is veelal door wet- en regelgeving gedreven (bijvoorbeeld clustermunitie) en omvat ook schadelijke producten zoals tabak. Een stap verder gaat ‘Best in class’: beleggen in de ‘minst slechte’ bedrijven. ESG wordt daarmee primair ingezet om de meest basale reputatierisico’s (‘Zembla-risico’) te mitigeren. Veel fondsen doen dit al, typisch aangevuld met engagement.

ESG kan echter ook bijdragen aan meer integrale risicobeheersing: bijvoorbeeld door niet in bedrijven te beleggen die geraakt zullen worden door de klimaattransitie en te maken krijgen met zowel transitierisico’s als stranded assets. 

‘Pensioen heeft alleen waarde in een leefbare wereld.’

Nog verder in het volwassenheidsspectrum van ESG-benaderingen zie je dat ESG ook vanuit een positieve c.q. rendementsbenadering wordt ingezet: door bijvoorbeeld insluiting en impact investing waarmee wordt geïnvesteerd in o.a. bedrijven die juist gaan profiteren van de klimaattransitie. Een voorbeeld van een populair ‘impact vehikel’ is green bonds. 

Nederlandse beleggers hebben een vrij sterke traditie met name op het gebied van ‘Governance’ door middel van engagement. Op het gebied van ‘Social’ is er nog wel veel werk te doen, bijvoorbeeld door helderheid te krijgen in de hele productieketen van bedrijven. Maar met name op het gebied van de ‘Environmental’ zal er nu meters moeten worden gemaakt, omdat de problematiek omtrent de klimaatontwrichting en daarmee het perspectief voor een duurzame samenleving in de toekomst duidelijk urgent is geworden. Fondsen formuleren bijvoorbeeld concrete doelstellingen om CO2-uitstoot te reduceren. 

Er is duidelijk een trend dat duurzaamheidsaspecten en -criteria in het beleggingsproces worden geïntegreerd samen met rendement, risico en kosten. Zo heeft duurzaamheid een centrale rol in het beleidsproces bij pensioenfondsen.

 

duurzaam

Interview met Anne Gram over ESG

Scherp de ESG-ambitie aan: formuleer hoe het fonds wil bijdragen aan een leefbare wereld, in lijn met wensen van deelnemers. Verken vervolgens beleidsopties en werk waar mogelijk samen met andere fondsen. Veel fondsen plannen meerdere themasessies om het onderwerp goed te verkennen en het bestuur in staat te stellen om verdere stappen te zetten.

Anne Gram en Wilse Graveland in gesprek over ESG.

“Laat zien wat je echt doet t.a.v. ESG en waarom, vraag deelnemers om feedback en voer eventueel aanpassingen door.”

Checklist Visie op verantwoord beleggen

Deze checklist helpt je bij het ontwikkelen van een visie op verantwoord beleggen.

Download hier de Checklist Visie op verantwoord beleggen

Over de auteur
Anne Gram
Onafhankelijk beleggingsexpert

Dilemma's

  • Vormt ESG een basisonderdeel van je integraal beleid?
  • Is ESG-beleid een middel om je risico’s te beheersen?
  • Check je bij de deelnemers hoe zij tegenover het ESG-beleid staan?
  • Hoe zie je de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je pensioenfonds?
  • Erken je, als bestuurder, voldoende de sturende macht van het geld?