Toeslag en korting

Het waarde- of welvaartsvast houden van de pensioenen is afhankelijk van de mate waarin toeslagverlening mogelijk is of eventuele kortingen moeten worden toegepast. Toeslagverlening betekent dat de pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en/of de pensioenrechten van pensioengerechtigden op een bepaalde manier worden beschermd tegen inflatie. Als toeslagen worden verleend, dan worden de aanspraken/rechten worden verhoogd met een bepaald percentage aan de hand van een bepaalde (loon- of prijs)index. Als het pensioenfonds niet meer beschikt over de vereiste buffers op korte termijn of over het Vereiste Eigen Vermogen op lange termijn, dan moet het pensioenfonds de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenrechten korten.

Toeslag en korting

Het waarde- of welvaartsvast houden van de pensioenen is afhankelijk van de mate waarin toeslagverlening mogelijk is
of eventuele kortingen moeten worden toegepast.

Toeslagverlening

Toeslagverlening houdt in dat de pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en/of de pensioenrechten van pensioengerechtigden op een bepaalde manier worden beschermd tegen inflatie.
In de pensioenregeling moet zijn opgenomen of er toeslagen worden verleend en, zo ja, wat het te verwachten niveau is en welke voorwaarden daarbij gelden. Deze voorwaarden bepalen of de toeslagverlening ‘onvoorwaardelijk’ of ‘voorwaardelijk’ is. Een onvoorwaardelijke toeslag – welke zelden meer voorkomt - wordt altijd toegekend. Een voorwaardelijke toeslag wordt alleen toegekend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Veelal wordt als voorwaarde gesteld dat er voldoende financiële middelen aanwezig moeten zijn om de toeslagen toe te kennen.
Als toeslagverlening plaatsvindt, dan worden de aanspraken en/of rechten verhoogd met een bepaald percentage of aan de hand van een bepaalde (loon- of prijs)index. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elk jaar diverse indexen. Als bijvoorbeeld de prijsindex ‘alle huishoudens’, ook wel consumentenprijsindex (CPI) genoemd, wordt gevolgd en deze in enig jaar 1 procent bedraagt, dan worden de pensioenen met dit percentage verhoogd.

‘Korten is eigenlijk het tegenovergestelde van toeslagverlening: in plaats van een toeslag wordt een afslag toegepast.’

Volgens de wet mag (hoeft dus niet) onderscheid worden gemaakt tussen ‘actieven’ en ‘inactieven’. Zo mag worden bepaald dat alleen actieve deelnemers recht hebben op toeslagverlening, en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) niet. Of andersom. Binnen de groep ‘inactieven’ mag geen onderscheid worden gemaakt: een gewezen deelnemer moet dus dezelfde toeslag krijgen die aan een pensioengerechtigde wordt toegekend.
Een pensioenfonds mag pas toeslagen toekennen als de beleidsdekkingsgraad ten minste 110 procent bedraagt. Dit heet ‘toekomstbestendig indexeren’. Op deze wijze wordt buffervorming van pensioenfondsen versterkt om in tijden van nood beter beschermd te zijn.

Korting van pensioenen

Als de nood aan de man is en een pensioenfonds beschikt niet meer over de vereiste buffers (op korte (MVEV) of lange termijn (VEV)), dan moet een pensioenfonds de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenrechten korten. Korten is eigenlijk het tegenovergestelde van toeslagverlening: in plaats van een toeslag wordt een afslag toegepast. Een korting mag alleen als laatste redmiddel worden toegepast als andere (sturings)middelen, zoals het verhogen van de premie, niet kunnen worden ingezet. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop scherp toezicht.
In de regel worden kortingen met een gelijk percentage op alle pensioenaanspraken en -rechten toegepast. Dit voldoet in beginsel aan de wettelijke eis van ‘evenwichtige belangenafweging’. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
De wet staat toe om een korting over meerdere jaren uit te smeren. Bij een grote korting zal hiervoor eerder worden gekozen dan bij een kleine korting. Een pensioenfonds is verplicht om alle (actieve en inactieve) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers eerst te informeren over de korting, voordat deze daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

De Beleidsdekkingsgraad (BDG) is leidend bij het toepassen van toeslagen en kortingen. Als de BDG daalt onder de aangegeven niveaus, dan heeft dit onderstaande gevolgen:
VEV: Vereist Eigen Vermogen pensioenfonds MVEV: Minimaal Vereist Eigen Vermogen pensioenfonds.

toeslag

 

Tips communiceren over korten en indexeren (AFM)

Of de pensioendatum nu ver weg is of dichtbij, het is voor deelnemers belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van hun te verwachten pensioen. Informeer correct, duidelijk en evenwichtig over mogelijke kortingen en verwachte indexaties zodat deelnemers actie kunnen ondernemen als de ontwikkeling van het pensioen tegenvalt.
Download hier het document met tips en voorbeelden over korten en indexeren

 

Vier stappen voor besluitvorming korten (DNB)

Door DNB worden vier stappen onderscheiden die u helpen in de besluitvorming rondom korten: Korting pensioenrechten en pensioenaanspraken, vaststelling relevante feiten en omstandigheden bij het kortingsbesluit, afweging belangen bij het doorvoeren van de korting en de governance kortingsbesluit.
Vier stappen voor besluitvorming korting - PDF

 

Voorbeeld van een communicatieplan rondom korten

Beschrijving van de pensioencommunicatie. Welke boodschappen willen we overbrengen? Welke middelen gebruiken we om onze doelgroepen te informeren? En wanneer doen we dit? 
Communicatieplan Pensioenkappers - PDF

 

Indexatie

De evenwichtige belangenafweging bij het toeslagbeleid kan vanuit de verzorgingsgedachte en vanuit de beloningsgedachte worden beoordeeld. Wat betekent deze indexatie voor de deelnemers, slapende deelnemers en de gepensioneerden? Welke soorten indexaties zijn er, wat is toekomstbestendig indexeren en een voorbeeld hoeveel je als fonds kunt indexeren.

Informeren over indexatie en korten

De pensioenuitvoerder moet de deelnemer en de pensioengerechtigden jaarlijks over de toeslagverlening informeren, ook als geen toeslag wordt verleend. In deze video gaan we in op welke informatie verstrekt moet worden, en aan welke regels deze communicatie moet voldoen.

Over de auteur
Remco Dijkstra
Sprenkels en Verschuren

Dilemma's

  • Welke overwegingen heb je om kortingen wel of niet te spreiden in de tijd?
  • Vind je het spreiden van kortingen wel evenwichtig?
  • Op welke manier besteed je aandacht aan toeslagverlening en mogelijke kortingen in de communicatie?