Planmatig werken

Een stelregel die in de pensioenwereld wel wordt gebruikt, is dat ten minste 80 procent van het resultaat uit strategische langetermijnbesluiten afkomstig is en hooguit 20 procent uit tactische middellangetermijnbesluiten. Pensioenfondsbe¬stuurders en toezichthouders richten hun werk daarom zó in als zij strategische vraagstukken behandelen. Een beproefde methode die pensioenfondsen in hun beleidscyclus opnemen – Plan/Do/Check-Study/Act – helpt om risico’s weloverwogen te aanvaarden en in het oog te houden. 

planmatig

Planmatig werken

Een stelregel die in de pensioenwereld wel wordt gebruikt, is dat ten minste 80 procent van het resultaat uit strategische langetermijnbesluiten afkomstig is en hooguit 20 procent uit tactische middellangetermijnbesluiten. Pensioenfondsbestuurders en toezichthouders richten hun werk daarom zó in als zij strategische vraagstukken behandelen.

De pensioenwereld is dynamisch en pensioen is naar zijn aard risicovol. Organen van fondsen moeten daarom met veel ontwikkelingen en aspecten rekening houden in hun strategische beslissingen. Het is een uitdaging om dat efficiënt en effectief te doen. Een beproefde met­hode die pensioenfondsen in hun beleidscyclus opnemen – Plan-Do-Check-Act – helpt om risico’s weloverwogen te aanvaarden en in het oog te houden.

‘Een belangrijke indicator dat ik me niet op strategie richt, is actuele operationele stress en hectiek.’ 

PLAN: Kijk naar de huidige uitvoering en ontwerp een plan voor de verbetering. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. Bepaal ook onzekerheden en vat deze samen in scenario’s.

DO: Voer de geplande verbetering uit in een analyse. Houd daarin rekening met de uitkomsten van de diverse scenario’s en de waarschijnlijkheid ervan.

CHECK: Meet het resultaat en vergelijk de uitkomsten met de oorspronkelijke situatie en de uitkomsten van de scenario’s.

ACT: Stel bij aan de hand van de gevonden resultaten.

‘Volgt de uitvoering onze strategie en laten de resultaten zien dat onze aannames (on)juist waren?’ is een permanent relevante vraag. Zo wordt bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende (toekomst- en stress)scenario’s in het proces van Asset Liability Management en Risk Budgetting Study een set aannames door­gerekend. Dat biedt goede handvatten voor een weloverwogen besluit en tegelijk een set concrete criteria bij de evaluatie van beleid en uitvoering.

 

Voorbeeld vermogensbeheercyclus

Een beproefde methode die pensioenfondsen in hun beleidscyclus opnemen – Plan/Do/Check-Study/Act – helpt om risico’s weloverwogen te aanvaarden en in het oog te houden.  Een voorbeeld van de vermogensbeheercyclus van een pensioenfonds.

vermogenbeheercyclus
Klik hier voor vergroting

Voorbeeld bestuurscylcus

Een beproefde methode die pensioenfondsen in hun beleidscyclus opnemen – Plan/Do/Check-Study/Act – helpt om risico’s weloverwogen te aanvaarden en in het oog te houden.  Een voorbeeld van de bestuurscyclus van een pensioenfonds.

bestuurscyclus
Klik hier voor vergroting

 

Over de auteur
Gerard Metske
Pensioenfederatie

Dilemma's

  • Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. Ook zorgt het voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij. Gebruik je als bestuurder dit raamwerk in de praktijk?
  • Hoe geef je de opdrachtaanvaarding van de pensioenovereenkomst tussen sociale partners vorm?
  • Belangrijker dan ooit is de goede afstemming met de achterban. Voer je behalve via het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan een permanente dialoog? Onderzoek je als bestuurder de mening van deelnemers en pensioengerechtigden via periodieke onderzoeken? Hoe transparant wil je daarover zijn? Breng je de analyse en de uitkomsten ook dicht bij (het belevingsniveau van) de deelnemer en pensioengerechtigde?
  • Welke inbreng van deelnemers en pensioengerechtigden over hun risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie wil je meenemen?