Fondsdocumenten

Pensioenfondsen leggen hun beleid nauwkeurig vast en vertalen dit door in alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst. De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) vervult een sleutelrol. 

fondsdocumenten

Fondsdocumenten

Pensioenfondsen leggen hun beleid nauwkeurig vast en vertalen dit door in alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst. De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) vervult een sleutelrol.

Pensioen komt tot stand als een afspraak tussen sociale partners in een pensioenovereenkomst. Deze afspraken tussen sociale partners (zij gaan over de inhoud van de pensioenregeling, het ‘wat’) en het pensioenfonds (dat gaat over de uitvoering van de pensioenregeling, het ‘hoe’) wordt vaak vastgelegd in een opdrachtaanvaarding. De afspraken tussen het pensioenfonds en de werkgever liggen vast in een uitvoeringsovereenkomst of -reglement. Het pensioenreglement beschrijft hoe de rechten van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nagelaten betrekkingen zijn geregeld.

Omdat pensioenfondsen over het algemeen een stichting zijn, zijn er statuten en reglementen voor de verschillende organen, zoals voor bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan.

‘Anders dan bij het Haviltex-criterium gaat het bij teksten van pensioenfondsen om de objectieve betekenis. Pas als vastgesteld is 
dat de tekst onduidelijk is, wordt de bedoeling van partijen relevant. Dat vraagt om een nauwkeurige vertaling van beleid in begrijpelijke en duidelijke teksten.’

Al deze documenten hebben een juridisch, bindend karakter. De teksten zijn op basis van rechtspraak in beginsel leidend. Onduidelijkheden in de tekst moeten natuurlijk voorkomen worden. Dat betekent dat pensioenfondsen en sociale partners altijd bereid moeten zijn tot overleg als hun teksten onvoldoende helder zijn. Zij houden ook rekening met de belangen van derden zoals werknemers en deelnemers die niet direct bij hun overleg betrokken zijn. Anderen hoeven niet te gissen naar de bedoelingen van pensioenfondsen en sociale partners!
Bij alle vastleggingen van het beleid en (uitbesteding van) de uitvoering zorgen pensioenfondsen voor consistentie. In de beleidscycli en de rapportage erover wordt hiermee rekening gehouden.

 

Over de auteur
Gerard Metske
Pensioenfederatie

Dilemma's

  • Denk je na over de frequentie van aanpassing en weeg je de dynamiek per beleidscyclus goed af?
  • Streef je naar bundeling van documenten in de ABTN en schrap je zoveel mogelijk aparte documenten of borg je in ieder geval hun bestaan, opzet en werking in de ABTN?
  • Weeg je af hoe mandaat wordt gegeven aan een secretaris of bestuursbureau om de ordening op adequaat niveau te houden.
  • Bepaal je welke onafhankelijke informatiestroom over de uitvoering van beleid het bestuur bereikt?